Adatkezelési szabályzat

Állásajánlatra pályázók részére

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk Önt azoknak a személyes adatainak kezeléséről, melyeket a jelen weboldalon keresztül indított pályázati folyamat során ad meg (a továbbiakban „Adatok“)

1.

Jelen adatkezelési tájékoztató („Adatkezelési tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

1.1. A jelen adatkezelési tájékoztató a Rauch-Csoport magyarországi vállalatára terjed ki. Az Adatok kezeléséért Rauch Hungária Kft. felel.

 • székhely: 1171 Budapest, Kis Károshíd u. 2.
 • cégjegyzékszám: 01-09-367792
 • telefonszáma: +36(0)1 2531200
 • faxszáma: +36(0)1 2566442
 • E-mail címe: office.hu@rauch.cc

2. Az Adatok fogadása és feldolgozása, kezelt adatok kategóriái

Feldolgozásra azok az adatok kerülnek, melyeket Ön a jelentkezési nyomtatványon ad meg (pl. pályázó személyazonosító adatai és személyazonosító okmányainak adatai), vagy amelyeket az önéletrajza (pl. családi állapotra vonatkozó adatok, korábbi munkahelyekre vonatkozó információk, alkalmazási viszony más munkáltatónál, munkakör, arckép, kapcsolattartási információk), és az egyéb dokumentumok (mint pl. pályázó képzettségére, szakmai tapasztalataira vonatkozó adatok, levelezés, vagy bizonyítványok) tartalmaznak.

A jelentkezési nyomtatványon vannak kötelezően kitöltendő mezők - ezek az adatok a pályázat feldolgozásához szükségesek. Ezeknek az Adatoknak a megadása nélkül nem tud részt venni a pályázati folyamatban. Kérjük, hogy a jelentkezés során különleges adatot1 ne adjon meg, illetve bizonyítvány másolatot csak abban az esetben csatoljon a pályázathoz, ha az a pozíció betöltéséhez szükséges végzettség igazolására szolgál.

Online jelentkezés esetén az Adatai a Rauch Hungária Kft. által az adatok kezelésével megbízott céghez, a nexum Magyarország Kft.-hez érkeznek. A pályázati folyamat lebonyolítása az ún. „Karrier Portál 5.5“ online toborzás-kiválasztást támogató eszköz segítségével történik.

3. Adatok címzettjei

A pályázók adatait kizárólag a pályázati eljárásban résztvevő személyek ismerhetik meg.

3.2. Adatfeldolgozó címzettek

Az Adatkezelő a pályázati eljárásba bevont alábbi adatfeldolgozó részére továbbítja az Adatokat:

 • nexum Magyarország Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.; cégjegyzékszám: 06-09-004861; e-mail cím: info@nexum.hu ; telefonszám: +36 62 55 88 99);

4. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja az Ön pályázatának elbírálása (többek között az álláspályázat benyújtásával, a kiválasztási eljárással, illetve a felvételei eljárás lefolytatásával, a pályázóval való kapcsolattartással összefüggő adatkezelések).

Amennyiben Ön egy meghirdetett pozícióra pályázik, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Amennyiben Ön a pályázati anyaga kapcsán különleges személyes adatokat is megad, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázó önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

Bizonyos adatkörök a pályázati folyamat során a Társaság jogos érdekének védelme érdekében kerülnek a pályázótól bekérésre.

Tájékoztatjuk, hogy Ön pályázatának esetleges elutasítása esetén, ha továbbra is tájékoztatást kívánna kapni a Társaságnál fennálló álláslehetőségekről, külön hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy jelen pályázati anyagának beadását követő 1 évig a Társaság az Ön részére tájékoztatást nyújtson a fennálló további álláslehetőségekről.

A fentiek szerint megadott hozzájárulásait bármikor és egymástól függetlenül is visszavonhatja az 1. pontban megjelölt e-mail címen, anélkül, hogy ez érintené a hozzájárulás megadásától, annak visszavonásáig folytatott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult az Önadatait kezelni, amely ekként ellehetetleníti a pályáztatási eljárás további folytatását a pályázó vonatkozásában.

5. Az Ön jogai, mint érintett

Az adatvédelmi szabályok rendelkezései szerint Önnek jogában áll az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást, javítást, törlést és az Adatok kezelésének, továbbíthatóságának korlátozását, valamint az adatokkal kapcsolatos esetleges ellentmondások feloldását kérni. Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

5.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

5.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az 1. pontban nevezett címen, vagy e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul (telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását csak a telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím kezelése kapcsán adta meg, így annak visszavonása is ezen adatokra terjed ki. Hozzájárulását a fenti posta címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

6. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

7. Adatok tárolása (tárolás időtartama)

A személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése alapvetően a pályáztatási eljárás időtartamára terjed ki. Amennyiben Ön kerül kiválasztásra, a jelentkezéssel kapcsolatban megadott Adatai az első munkanapjától számított legkésőbb 90 napon belül kerülnek törlésre.

Amennyiben pályázata nem volt sikeres, Adatai az erről történő kiértesítést követő 30 napon belül kerülnek törlésre, kivéve, ha azok további tárolása az igényérvényesítéshez kapcsolódó eljárásokban szükséges.

Amennyiben pályázata nem volt sikeres, de kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megőrizzük Adatait, a jövőben a Rauch-Csoporthoz tartózó cégeknél megüresedő – hasonló- pozíciókról történő értesítés érdekében, hozzájárulása alapján a jelentkezéstől számított 1 évig őrizzük meg. Ha Ön nem járul hozzá Adatai megtartásához, Adatait az erről történő kiértesítést követő 14 naptári napon belül töröljük.

Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez érintené a hozzájárulás megadásától, annak visszavonásáig folytatott adatkezelés jogszerűségét

Az Adatok az 1 éves határidő lejártát követően, vagy a visszavonás kézbesítésétől számított 14 naptári napon belül – attól függően, melyik történik meg időben korábban – törlésre kerülnek.


1. A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Utolsó frissítés 2020.06.26.